Zloděj revertent pověšen

Vysoké nad Jizerou, 22.9.1690
Léta páně 1690 dne 22. Septembris, tak jakož jest Jakub Kroupa, jsouce u velikým podezření v příčině krádeže, byl jest proto vzat do měst pražských a tam do vězení sazen na Starý město pražský, což se jest stalo před dvěma lety. Tam jest byl ohněm mučen a na to ortelem od slavné appelací na hradě pražském metlami z Prahy vymrskán a na věčné časy z Království českého vypověděn. Na to jest on také Jakub Kroupa hrdelní revers učinil, že se vítce do Království českého navrátiti nechce, nýbrž že života svého polepší; a kdyby se zase do Čech navrátil, tehdy že hrdlo ztratiti má.
Kterýžto Jakub Kroupa se jest vedlé toho ortele nezachoval a svůj revers protrhl, tak že jest se začastý zase do Království českého navrátil. A jsouce před rokem v maršovicích v krčmě s Martinem Krynkem zlé paměti jatej a do zámku rohoseckého vsazen, tam jest ze zámku nočního času utekl. Ten pak Martin Krynka při městečku Semilech na šibenici oběšen jest.
Nato zase týž Jakub Kroupa se do Čech navrátil a na panství jilemnickém ve vsi Rostokách jatej jest. Nato dodán do vězení do Jilemnice, odtad na Rohosec, naposledy pak ku právu semilskému. Při kterémžto právě semilském byl jest examinirován a nato na šibenici odsouzen. Kterýžto ortel semilský jest J. M., vysoce urozená paní, paní Marie Polexina, ovdovělá hrabinka Desfourová, rozená hrabinka z Šenfeldu etc., jakožto plnomocná poručnice panství rohoseckého, semilského a maloskalského na slavnou appelací na hrad pražský pro naučení podati ráčila.
Od kteréžto slavné appelací ortel pod pečetí JMC. na téhož Jakuba Kroupu pod datum 7. Septemb. léta Páně 1690 jest vyšel, že on pro rozličné a mnohé od něho spáchané krádeže a proto, že jest svůj hrdelní revers protrhl, ku příkladu a ostrachu jiným provazem na šibenici oběšen býti má, a to podle práva.
Vedlé kteréhožto ortele jest vedlé vzatého naučení často opátčený Jakub Kroupa ku právu do města Vysokého odeslán a na to jest tu při témž městě léta a dne s počátku psaného provazem na šibenici skrze mistra popravního oběšen. Smiluj se Pán Bůh nad duší!
Jakož jest při tomto městě žádná poprava od dávných let vykonána nebyla, takže jest šibenice, kteráž jest tu při městě na vrchu, kdež se posavád Šibeniční vrch jmenuje, stávala, své porušení vzala. Pročež jest taková šibenice vedlé toho při témž městě majícího od starodávna vejsadního práva zase v létu 1690 dne 20. Septemb. vystavěna a týž jistý Jakub Kroupa z nařízení milostivé vrchnosti s tím na něho od slavné appelací na hradě pražském vyšlým ortelem ku právu města tohoto Vysokého, aby tady právní exekuctí k obnovení přišly, odeslán a na tej šibenici exeguirován.
Že pak taková šibenice zase v tom místě, kde jest za starodávna stávala, postavena jest, to se tím prokázalo, že jest se tu ještě patrné znamení v zemi, kde sloup stál, vynašlo, a jak kamením obkladený byl, patrně ukázalo. Ano i, když se důl pro sloupy kopal, tu se umrlčí hlava vynašla. Což jináče seznáno býti nemohlo, poněvadž se taková hlava pod šibenicí vynašla, nežli od člověka zlou smrtí sešlého býti musí.Což všechno sem do této knihy pro budoucí toho paměť vepsáno jest.
Tato exekutí jest vykonána bez újmy, skrácení neb zadání svého práva městečka Semil, nemajítce jim to v ničem na újmu jejich práv bejti.
Takový ortel jest při ouřadu městečka Semil náležitě léta 1690 dne 18. Sb. publicirován a na to v plnosti ouřadu města Vysokého téhož léta a dne 21. Septemb. v domu radním znova čten za purgmistra Mikoláše Machka, primasa Mikoláše Nečáska, v plném počtu konšelův, za správy rychtářské Matěje Kramáře staršího a Daniele Nigrina mladšího.
Ortel pak od slavné appelací, ten jest v městečku Semilův navrácen.
Při tom revers od města Vysokého městečku Semilům vydán, že oni Semilští tady svého práva nezadávají.