Chodil v ženských šatech a svodil děvečky

Kutná Hora, 28. a 30.4. 1567
Šebestián Rosa,
tovaryš řemesla pekařskýho, jako dělal u Burše pekaře, vyznal na svém trápení feria 2 ante Filipi jacobi, rodem z Domažlic, syn Duchků, 1567:
Item: Pobral sem ty peníze Buršovi pekaři. Nevím sám, co sem jich vzal, neb sem jich nečetl.
Item: V Praze sem vzal knězi Kašparovi, jako jest na zámku Míšni, 8 kop. A jeho sestře v Tejně 4 tolary.
Item: V Domažlicích mlynáři vzal sem kabát, dal sem sobě z něho pludrhuzny udělati.
Item: Líhal sem s matějovou dcerou v Domažlicích, tehdáž když sem chodil v ženských šatech.
A proto sem byl vypovědín z Domažlic, že sem chodil v těch ženských šatech. A chodil sem v nich tři líta.
Item: V Tejně sem vzal 2 lokty kmentu.
A když sem sloužil u pekaře, krad sem mu mouku, někdy štvrci a někdy věrtel. A prodával sem to.
A připravil sem štyry děvečky o poctivost, chodě v těch ženských šatech.
A dával sem sobě falešný listy psáti a říkával sem, že sem bohatý a lhal sem to všecko.
V Plzni jakýmus lazebníku vzal sem kabát, košili.
Seděl sem dvakrát pro ty děvečky, v Domažlicích a v Plzni.
A na tom na všem umřel, chyba ty děvečky odvolal, že není jimi vinen. I umřel na šibenici v středu před svatým Filipem Jakubem 1567.