Obrázek z třicetileté války

Léta 1625 po svatém Matouši vyznání zločinný Víta Brožkova ze vsi Kačence na trápení při právě měst. Divišova.
Předně a nejprvé: O žádným mordu že nic nikdež neví. Jozef, šafář čejkovský, Jíra Stejskalů a Martínek Hamáků že sou vobilí ze dvora votrubského k čtrnácte korců vzali a k Matějovi Mazourovi je odvezli.
Potomně vola jednoho též ze dvora votrubského k Vítovi Brožkovi že sou přihnali a jej zabili.
Více trý prasat ze dvora čejkovského k němu přihnali a je též zabili. A tak pravili, že mají od pana hejtmana povolení, aby sobě od potravy, co jim potřeba bude, vzali.
Strany pak pana hejtmana kovář tichonský, jménem Jiřík, že jest k Vítovi Brožkovi na Lhoty na klisně přijel a že mu tu vejstrahu dával, že k němu chce pan hejtman právně přikračovati, proč jest panu hejtmanu odpovídal. A že jest ho vyvedl k přátelům svým, totižto k bratru svému do vsi do Skočedolovic. A potom bratr kovářů že jest ho zase odtud odvedl do Lhoty Salačovy.
Též že mu kovář pravil, že panu hejtmanu Kácovští o Víta Brožka psali, by se ním pan hejtman ujistil Tu mu vejstrahu dával.
Co se pak dotýče opěti pana hejtmana, tomu všemu Vít Brožek odpírá, že jest jim nikdy neodpovídal.
Více že mu týž kovář pravil, má-li co vobilí, aby je prodal a soli za ně koupil, že ji od něho zase týž kovář koupí.
Strany pak tovaryšstva, že žádného tovaryšstva neměl a nemá. Znáti se k nitčemuž nechtěl.
S manželkou svou nynější, že jesti s ní ve vsi Třeběticích na kruntech pana Trčky.
Též se k tomuto znáti nechce, když k němu ti vojáci do jeho domu přišli, aby kdo u něho býti měl, kromě bratr jeho že jest nemo(cen?).
Naposledy co jest ho mistr popravní trápil, nic mluviti nechtěl, jen škytal a spal.
Co se pak rychtáře tichonského dotýč, tak praví, že jest on ho nepostřelil, že jest on to sobě sám udělal.
Druhé vyznání na trápení, když v kozle byl.
Znáti se k tomz nechce, aby co žita u Stejskala míti měl, jen co doma. Voly že sou ze dvora dva vzali. Zbroje že sou pacholci k němu nanosili.
Toho vojáka na Vícoměřsku Zpěváčků syn z Přestavlk s …. že sou zabili. Oni že sou dva stříleli, ale že neví, kderý jest ho zastřelil. A že jest s nimi byl zeť Zpěváčků, Vavřinec řešetár. A poslali pro mne, abych tam šel, že vojáci berou Jozefovi klisny, ab jim jich pomohl odehnati. O peníze, kderéž sou od toho vojáka vza-li, o ty sme se rozdělili. Dostalo se nám po rejs. tolaru a po dvou kru..
Klíma tichonský mezi ně přišel, když již ten voják byl zabitej, a vzal z toho koně sedlo. A Trčka, ten že jest pistuli vzal a potomně že ji k Brožovi do domu jeho přinesl. A Vít Brožek že jest jí půjčil nějakému švakru svému, totižto nynějšímu ženy své bratranci k Vodňanům. Ta že tam posavád zůstává.
Více pravil, že synoví Mazourovi taky sobě žitao domů vozili a pacholci, co sou vobilí brali, to Václavovi Pelíškovi a Václavovi Dvořákovi že sou prodávali.

Na tom na všem umřel a mečem ztrestán byl.