Čáry a kouzelné průpovědi

Kutná Hora, 28. – 30.6.1564
Anna rybnikářka vyznala na svém trápení feria IV. Dominus illuminacio 1564.
Markyta, která podlí mně v domě jest, pravila mně, abych ušla pryč odsud.
Item: Když sem byla u nebožky Markyty na Baště v podruží, chodila sem k božím mukám s tou Markytou. Řezaly sme je a kouřily sme tím po domě.
A když sme byly u Dubu, chodila sem do kláštera a vzala sem tři kameny a vařila sem je a kropila sem po domě k šenku.
Item: Na rožně jednomu a druhýmu visalci uřezala sem vejce. Jedny sem dala Markytě a druhý sama mám. A sou tam v lochu na prázdným sudě v černým plátně zašitý.
A vzala sem provaz od visalce. Uřezala sem toho visalce a pověsila sem na to vích.
A uřezala sem toho rožnu tomu, jako na něm byl, asi nad hlavou dvou pídí.
A kůru sem z rožnu strouhala, abych sobě tím dům kropila. A tomu všemu naučila mne nějaká velká Káča, kurva; bývá na Hoblíku a na Baště.
Item: U šibenice vzala sem kosti od visalcův drobný a rtuť. I dělala sem s toho prach a kulky. A psí hlavy vařívala sem. A lila sem to pod prahy, to pro ostudu domu aneb člověka. A psí srsti.
Item: Zakopala sem na Baště pod prahem hrnek a v něm žemličku s pivem namočenou z plného sudu a kafr.
A vostudila sem těmi věcmi, kde sem koho mohla a s kýmkoli, a to tímto: Chovala sem sůl v psí hlavě do devátýho dne, rozdělala sem to vodou, kropila sem tím dům aneb člověka a říkala sem tato slova: “Mřiž tento dům aneb toho člověka, dobrýho i zlýho, jako mřel tento pes!” Aneb vzala sem k tomu prsty zabitýho.
Item: Kašpara klobúčníka ostudila sem s touto ženou jeho. Navedla mně na to Voršila, jako s ní kašpar líhá; na Kaňku jest.
Item feria VI. vyznala:
Bratr Jirásků v Semitěši Pikalova syna s Čáslavě zabil a nebožtík Jirásek a Pavel, bratr jeho.
Item: Dva mordy na Kobylníky učinili sme. Zabili sme nějaký dva mládence z Hradce. Byl Jan z Litošic, Pilát zahradník a Mikuláš Smida a já; a nějaká Johanka, má šrám přes nos; a Holý rybnikář, má ženu na Lánech u Pardubic, Jan mu říkají a jeho ženě Důra; a jeho švakr Libenta, říkají mu Havel. Pili sme na to, co sme jim vzali.
Item: Na království zabili sme jednoho čistýho jonáka. Byl při tom Kříž – jest v Holohlavech za Hradcem, ženě jeho říkají Lída – a bratr jeho Šimek.
Item: U Poděbrad zabili sme muže ženou, nějakýho Karáska, s prvními.
Item: Nějaká Káča kurva, ta mne naučila čarovati. A když by chtěl zase opraviti, takto musí učiniti: koupiti nový hrnek a koření všeho za 9 g. i vařiti to vůdě, svařenú sobě tím kropiti aneb ostuzený se tím mejti a říkat: ´Pane Bože, já zaháním všecky ostudy boží mocí!´
A Martě, která topívala v Kobylnících lázni, ostudila sem ji s mužem. A nebožku Rejnu týž sem šípem ostudila.
A onehdy Martě nebožce, aby nemohla v radě mluviti, udělala sem. Držela sem palce v hromadu a říkala sem: “Nemoziž proti mně mluviti zlýho ani dobrýho!”
A jakús kurvu sem sama utopila, že mně s mužem líhala.
Item: U Limburka v Kovanicích dva sem otrávila.
Jakýhos pacholka u Kláštera u Kouřima oblúpily sme; byly sme tři kurvy.
Ryneš a nějaký Jan Holý z Kovanic, má tam ženu, říkají jí Káča, má dví neb trý dětí, oni byli se mnou při tom mordu toho Karáska ženou. Já jej držela za ruku a měla sem kabát mužský a tesák. Vzali sme jim šaty a 6 tolarů. Byl ten nebožtík z Hořatve, Karásek.
Item: Na Kaňk když sem šla, vzala sem jakýs ženě pláštek.
A s nebožtíkem Jírou Němcem, mužem mým, vzali sme řezací stolici.
Item: S nebožtíkem Kubou, mužem svým, zabili sme jednoho v Strakách a druhýho na Malých, bylo v svádě.
Item: Spěváček, ten, jak kejkluje holí, ten chodí po jarmarcích a krade.
A mně ukrad dvoje rukávce. Říkají mu Vondra.
A jednou, když sem byla na Baště, přines ke mně 2 sajry. Ukrad je Ráčkovi u s° Mikuláše. A má ženu a s ní dví dětí.
A na tom na všem umřela, súc ohnivými klíštmi trhána a potom odřína a na hranici spálena. Než při nejposlednější hodině odvolala tý sedlky o to čarování. Než na jiném na všem umřela. Léta a dne svrchu psaného.