Jedlík z Nadryb u Rokycan

Rokycany – Léta 1573 v pátek po svatém Řehoři (13. března)
Jedlík z Nadryb psaný, právem útrpným tázán, přiznal se, že z návodu ženy své šel s děvkou svou a toho viselce, kterej u Radnic byl přivázán, že pomáhal řezati. A toho žádnej že věcí a přednější příčina není, jedině jeho děvka. Pro ten skutek jest řetězem na hrdle strestán (oběšen).

Manuše, děvka Jedlíkova
Léta 1573 v pátek po svatém Řehoři (13. března)
Manuše děvka Jedlíkova, rodilá z Dobřan, souc tázána právem outrpným, toto seznala: Že jest toho viselce řezala s hospodářem svejm. A když ho uřezali, že jest sama svým nožem jemu, souc k tomu od hospodáře přinutkána, uřezala etc (pravděpodobně přirození) a do domu jeho přinesla. A k tomu oučinku že ji hospodyně její navozovala.
Item aby pod hlavu psa umrlého prsti nabrala a na Paškovou, když k ní přijde pro pivo, nasypala; tak že ji lidem vostudí, aby piva nemohla odbejvati. A když to vykonám, připověděla mi nový šaty koupiti.
Item Paškova že svýmu hospodáři vařila podešvy od starých střevíců po tři čtvrtky po slunci. A potom rozbila tu nádobu o Boží muka, aby její muž doma bejval. Tomu, že ji nějaká běhlička naučila.
Item aby mravenců v mraveništi nabrala a po lavicích nasypala, že mnoho hostí bude mívati na pivě. Tomu též táž běhlička že ji naučila. Z strany mluvení o Klatovském oučinku, to že v vožralství mluvila.
Jest pro tento oučinek přivázána.

Káče Jedlíkova ze vsi Nadryb
Léta 1573 v pondělí po provodní neděli (30. března)
Káča Jedlíkova jsouce pro své nešlechetné skutky právem outrpným tázána, mezi jinými artikuly toto jest vyznala:
Že jest naučení dávala jí Rózina mlynářka ze mlejna Telinovského, aby kohož chce vostuditi, vzala prsti, kdež pes umrlý leží, pod hlavou, a tomu člověku aby toho za krk nasula. A též že jest ji navedla a učila táž Rózina, aby muži svému střevíce jeho starý vařila po tři čtvrtky, a to aby lila do slunce na Boží muka. Což jest i učinila. A téže aby mnoho hostí měla, mravence přinesouce, po světnici aby vypustila.
A když jest tato slova na trápení mluvila, mistr popravní k tomu se ohlásil, že jest táž Rózina mlynářka, když jest předešle on, Jedlík a děvka jeho zde utraceni byli, že jest k němu do katovny přišla, přinesši sebou ženě jeho katovce pecen chleba, a že jest se jí dotazovala, také-li sou na ní pravili, ten sedlák ze vsi Nadryb s svou děvkou, kteříž sou u Rokycan utraceni.

Zápis tímto končí a je nedopsán. není pochyb, že i Káča Jedlíkova byla za čarodějnictví popravena.