Maje manželku a dítky, zle živ

Solnice, 1. a 2.7.1630
Vyznání zločinné Jiříka Másly ze vsi Ještětic.
Léta 1630 1. Juli z jistého poručení uroz. a stat. ryt. p. Fridricha z Vlkanova, hejtmana panství solnického, vedlé vynešení právního a v moc svou vešlýho, osoby nařízené, do vězení obecního souce vypraveny na vysvědčení skutku nešlechetného Jiříka Másly, takové dotázky sou na něj činily:
Prima die Juli před trápením.
´Jakou příčinou k tomu byl přiveden, že maje manželku svou a dítky té lehkomyslné osoby se přidržel a s ní zle živ byl?´
Že za ním chodila do domu, když drva dělal. A když mi dala nějaký koláč a já jej snědl, a by mu o hrdlo šlo, že jí nikterak zbýti a po ní zůstati nemohl. A s ní nejprv takového smilného skutku v poli se dopustil. It. že když šli z Brocný s posvícení, po druhý ten skutek vykonal. A od té chvíle že jest se jí přídržel.
It.: ´Bylo-li to a jest-li jeho dítě?´
Že neví, nebo že ani tři čtvrti léta neprošlo a že měla ještě 3 měsíce choditi. Ano i také, že ona s jinými zle živa byla. A mně nětco dodala, abych po ní nemohl zůstati. Ona také o tom dobře ví.
It.: ´Věděla-li jest také manželka jeho o takovým zlém chování?´
Že věděla a říkala, abych šel třebas do pekla.
It.: ´Věděl-li jest otec tý osoby a matka o jejich zlém chování?´
Že věděl a že pro nás posílal a nás vyloudil. A já jí dával korec žita, aby ode mne preč šla, a ona nechtěla. Ano i dítě opatřiti jsem se zamlouval.
It.: ´Kde jest ten otec její a jak mu říkají?´
V Kvasinách, jménem Jiřík Bartůšek.
Po trápení, když byl dolů svržen, bez mučení:
Že smí na svou duši přijíti, že co mluví, jináče není. O krádeži pak že neví a že jakživ žádnému nic neškodil, nekradl, nemordoval, nebral ani na rybníce, ani jinde. Ani že ze dvorků panských, ani žádnému jinému že neškodil.
Po trápení a zmučení:
Že jak živ žádnému nic neškodil.
Otázka: ´Co tu zatajil?´
Že jak předešle pravil, že se k tomu skutku zná a o krádeži neví, by ho měli na prach spáliti. a že, má-li tělo stratit, taky duši čertu že dáti nechce.
Altera die 2. Juli.
Že jak jest včerejšího dne pravil, ta opice že jest ho k tomu přivedla.
Odpor její: To že žádná pravda není.
It. po trápení:
Ta opice byla obtěžkána dříve, než se mnou skutek měla, a také dva a půl měsíce nedošlo. A měla dítě v první tejden postu.
Po 2. trápení:
Že manželka Jiříka Másly věděla o tom, že sem se jí přídržel.
Po trápení 3.
O krádeži z stodol, z rybníkův aneb z světnice že nic neví a že jak živ žádnému nic nekradl.
Vejpověď.
Jakož jest z jistého poručení uroz. a stat. ryt. p. Fridricha z Vlkanova, hejtt. panství solnického a libochovického, J.M. p. p. rychtář jan Červenka Jiříka Máslu z Ještětic, poddaného J. M. p. p. … (dále nečitelné) 1630 29. April. z skutku cizoložného, přikázáním božím zapověděného, obvinil: takové obvinění Jiřík Másla přeslechše, milosti od svrchnosti své užíti žádal. Tu my purgk. a radda města Solnice v přítomnosti obou stran, přeslechše jak obvinění J.M. p. p. rychtáře, tak i odpověď Jiříka Másly, takto o tom vypovídáme:
Poněvadž patrně to s sebou práva a zřízení zem. přinášejí, že nad vlastní přiznání nic dokonalejšího býti nemůže, nad kterýchžto průvodův moc dokonalejšího není a se nepotřebuje: pročež pro přetržení takových nepravostí, kterýchž se Jiřík Máslo dopustil, totiž maje manželku a dítky, čeledína ze dvoru J.M. p. p. ulodil, zle s ní a nenáležitě a neřádně, jsouce v letech, živ byl i s ní zle činil, majíce jiným mladším ku příkladu býti, tak aby z budoucích podobných nešlechetností sjíti mohlo, mečem pro takový skutek na hrdle strestán býti má vedlé práva. Však nicméně ta věc všecka na milosti i nemilosti vrchnosti se pozůstavuje.
Act. v městě Solnici, den památný Nalezení s° kříže, za purg. Jana Kubíkova, primát. Jana Stavce i jiných spoluraddních. Léta a dne ut supra.