Kladení ohňů stihl krutý trest

Nymburk, 16., 18., 21. a 24.3.1594
Vyznání zločinné Šimona Hemzálka chodce.
Léta etc. 94 v středu po svatém Řehoři Šimon Hemzálek před trápením vyznal:
Že sem nehrubě znal Jana Janouška, ani sem s ním mnoho nebejval.
Item. Šimon Hemzálek na trápení vyznal: Že mu Jan Brožův pravil, že by mu skázala mátě toho pacholete, že by je zabil. Ale já sem ho nezabil, než kázal sem, aby ho uhodil. A Štěpánek jest ho zabil. Než já sem přítomen byl, když ho Štěpánek zabil. A půjčil sem byl votci toho pacholete na kabát. A má žena zná toho Štěpánka.
Item. vyznal na trápení: Že zná Valentu Bydžovského, že se pere a hází sebou na tu nemoc svatého Valentina (epilepsie). Ale jest-li mu ta nemoc, čili není, já nevím.
V pátek po svatém Řehoři Šimon Hemzálek k outrpnému místu přiveden před trápením vyznal:
Já sem to pachole sám zabil a Štěpánek ho držel. A znám Jana Bebe. Znám Vávru, že jest spíchal nožem jakéhos v Pardubicích. A kazí sobě sám ruku, než nevím čím. A když Janouška vzali, byl jsem v Bytčíně.
Item na trápení vyznal: Že sme kázali položiti voheň v stodole za Labem s nebožtíkem Janouškem. A nebožka žena jej položila, v žně to bylo, že nám nedovolili prosit. A já votud šel k Turnovu a nebožtík Janoušek k Litoměřicím.
Item vyznal: Na druhém předměstí u města Nymburgka též žena má položila voheň v stodole. Já jí kázal.
Item vyznal: V Luštěnicích, v Tetíně blízko od Miletína, v Dobrý u Hradce k Solnici, v Rohoznici za Bohdančem, v Zderazi vsi k Chrudimi nebožka Anna, žena má, ty vohně uhlím kladla. A já sem jí velel.
Item vyznal: Jíru Mrkvičku a Jana Kaňku, jako má prašivou hlavu, Vávru Plechatýho, Jíru Fukaře z Luozova znám, že vohně kladou.
Item vyznal: Jíra Fukař položil voheň v městečku Luži a v Domašíně. Vávra Plechatej položil voheň v Oujezdě mezi Dobruškou a Solnicí, Jan Kaňka ve vsi Žďáře za Náchodem, že sou nám nechtěli dávati. A Jíra Mrkvička položil voheň v Račicích k Litoměřicím.
Item vyznal: Tato žena má Důra také byla při vohních v Luštěnicích a zde na tomto předměstí při těch vohních, které sme kladli. A byli sme najati od Vlacha v Chrudimi. Dal nám deset kop a dostalo se nám po třech kopách, nebožtíkovi Janouškovi a Jírovi Fukařovi. A žena má také vo tom ví. A za městem nás najímal, když sme seděli. A byla žena má při šesti vohních. A bude jináč mluviti a pískati než nemecky, když se dostane v ta místa. A měla tři žebráky prví.
V pondělí po Družebné neděli Šimon Hemzálek v katovně dobrovolně vyznal:
Že Jan Bebe byl se mnou při těch vohních zde při městě i při těch všech jinejch, jakž sem prvé pravil.
A žena má tato také při těch vohních byla. Vávra Hlinskej mne vodil a byl také při těch vohních všech. A jest v podruží v Ličně za Králový Hradcem na gruntech pana Absolona.
A souc k místu popravnímu přiveden, po napomenutí jemu učiněném, co před trápením, na trápení i po trápení vyznal, k tomu se ke všemu přiznal. A jsouc kleštěmi trhán, volejem vřelým skropován, po páteři dřen, toho smrtí svou v vohni potvrdil.
Actum ve čtvrtek po neděli Družebné 94.