Vypíjel peníze

Tábor, 14.11.1570
Vyznání Jana Šeplanka z Mejta.
Tu sem se odchoval, ale v Sedlišti sem se rodil.
Item: K tomu se znám, že sem s těmi tovaryši na poště kvasil a voni mně loudili sebou, abych s nimi šel na cesty, trefí-li se nám co, abychme vzali. A já sem připověděl jíti s nimi a voni mi na to plundry dali.
Item: K tomu se znám, že sem s nimi byl v Štěpánově a potom sem šel s nimi do Vracovic.
Item: V Štěpánově černá Manda vandrovní ukradla štučku plátna bílýho a dala mi ho polovici. A já sem vo tom věděl, že jest to plátno kradený.
Item: Ukrad sem váček na jarmarce v Netolicích na krámě.
Item: Teprva sem vode žni počal krásti po jarmarcích.
Item: K tomu se znám, že sem chodil s jinejmi a krádal po jarmarcích; k čemu sem mohl kde přijíti, ukradl sem. A měl sem sebou nějakou Mandu, vona krádala z váčku lidem peníze a dávala je mně. A já na to jedl a pil v hospodě.
Item: K tomu se znám, že sem vzal váček u Starýho Kouřima a kabát a nohavice u svatýho Prokopa; visel na krámě.
Item: V Chrudimi sem ukrad kůži kozlovou zámišivou na jarmarce a udělal sem sobě z ní štymfy.
Item: V nějakej vsi u Hradce vlezli sme do pokoje, vzali sme tam kabát.
Item: V Bydžově sem s nějakém s pacholetem Cikánem peníze bral. Říkají jemu, tomu pacholeti, Cikán; řeže tašky a měšce.
Item: S tím pacholetem ještě sme peníze taky tam pobrali a seděli sme pro ně tam.
Item: Nějakej Petříček zs Chrudimě, s tím sme krádali po jarmarcích. A ten šenkoval na Novým městě v Praze u Prasátkový. Ten krádal peníze, kde mohl, a dával mi polovic. a v noci i do pokojů, kde sme šli, na cestě lezli sme.
Item: U Kouřima vlezl voknem ten Petříček do světnice a vzal tam dva kabáty, nohavice a plášť. A to sme prodali na cestě. A na tu cestu sme měli peníze spolu; von mi dával a já přijímal vod něho.
Item: U Bydžova s nějakém sme ukradli kabát. Dal sem sobě z něho plundry udělati.
Item: V Rychnově sem vzal jednomu, nějakýmu Hanzlovi, sukni.
Item: V Štěpánově sem ukrad nějakýmu čepičku.
Item: V Litomyšli sem ukradl klobouk.
Item: Káča Dvořák, jest vandrovní, v Hradci Králově bejvá, vzal v Pardubicích dvoje boty a dal jest mi jedny. A barchanu sedm loket tam ukrad.
Item: Tačku sem jednu tam uřezal.
Item: Kožich sem vzal na jarmarce v Netolicích a ten kožich sem prodal tam hned v Netolicích za třinácte krošů bílejch. A kabát mi přidal barchanovej.
Item: Šavli sem ukrad na posvícení u Mejta. Ležel na zahradě a já ji mu vzal. Nedejte mne více trápit, však mám dosti zs provaz.
Item: Moje kuběna Manda Hubatá krádá po jarmarcích, k čemu jen přijíti může. A ta bude v Tejně na jarmarce.
Item: Nějakej Zelenka, jináče jeho neumím menovat, jest taky štverák znamenitej a krádá po jarmarcích, kde jen k čemu může přijíti. A v Štěpánově ukrad boty, sám se nám chlubil. A ten vždycky chodívá s jinejmi štveráky, a co voni dělají, taky s nimi dělá. A s těmi, jako vzati na Milívště, s těmi se všemi jest krádal a chodíval. A byl s nimi v Štěpánově a Vracovicích a zde na Tábuoře. A potom s nimi šel taky do toho Milívska a tam s nimi vzat. A voni všickni zachovali ho. A ještě tam sedí. A toho by rádi v Praze dosáhli, rači nežli jinejch deset. Tak pravil biřic na Starým městě v Praze. A že jest jim ušel několikráte. A ten by více pověděl nežli já. Že sou jeho, takovýho lotra, voni kdy zachovali! A proto ho zachovali, že jest jim pomáhal nosit šatů tomu, kterej jest vzal konec na Milivštíně, tomu Hrubýmu. A tam jest s nimi vzat a ještě sedí v Milívště.
Item: Nějakej knap, z Mnichovic rodem, Vaněk jemu říkají, hrubej, ryšavej a má křivý nohy vobě kolem, v hromadu chodí – ten taky vždycky krádá po jarmarcích, k čemu jen přijíti kde může. A v Jihlavě ukradl košili a váček na jarmarce. A na to sme tam spolu jedli a pili.
Item: Já sem se rodil v Sedlištích u Litomyšle Velkejch a votce sem měl dobrýho, říkali mu Jíra Šeplavej.
Item: Nějaká Anna Černá vandrovní, jako byla s tím Pavlíčkem, jako konec vzal na Milívště, ta znamenitě krádá po jarmarcích, jen k čemu může přijíti. Toho já nevím, vodkud jest. Tak má barchanku popelatou a rukávce žíhaný.
Item: S tím Kryštofem s krejčířem sem se seznámil u Třebový, jako s pošty utekli, a s tím s Charvátem. Tu sem měl s nimi jíti na cestu, a což oni budou komu dělati, abych to s nimi dělal. A já sem připověděl, že s nimi půjdu, a co oni budou činiti, že taky to s nimi budu činiti. A ten Kryštof krejčí jest mi připověděl dáti košili. A ten Jíra Kokta jest dal mi jedny plundry a druhý mi ještě lepší řekl dáti, jen abych s nimi šel. A já připověděl jíti. A mělo nás jíti pít: já jeden a Kokta Jíra druhej, Kryštof krejčí třetí a nějakej Chatvát čtvrtej, týto, která zde nahoře sedí, a ten šmejdýř, jako konec vzal na Milívště, pátej. Nás pít měli sme spolu jíti tam někam do Moravy. A já sem připověděl, že půjdu, kdekoliv půjdou voni. A voni mi tu učinili dobrou vůli a na poště platili za mne. A tam taky na tej cestě že budou za mne platiti, pravili.
Item: K tomu se znám, že sem prví chodíval po jarmarcích a měl sem pod svou mocí pacholat dví, dva kloučky. Ti krádali ženám peníze s tašek a z měšců, vypíjeli peníze. Tak my říkáme vandru: “Vypiil-lis tam na vandru?” Neříkáme: “Vybral-lis tam peníze”, než říkáme: “Vypil-lis tam peníze”. A což koliv těch dví pacholat tam vybrali a jináč vypili, to sme měli spolu a dělili sme se vo to. A někdy sám, co sem mohl, sem ukrad. A ta pacholata sou v Praze na Starým městě u hlásný, jako jísti strojí. Jednomu říkají Cikán a toho nevím, vodkud jest. A druhýmu říkají Mendíček; tu jest rodem s Prahy, nevím, čí jest syn. S těmi sem krádal dvoumi a s třetím s nějakém Pavlíčkem, má voblezlou hlavu, a s jeho kuběnou a s nějakém Petříčkem z Chrudimě, má tam bratra v Chrudimi, prodává brusy s tím nějakém Káčou.

A na tom na všem umřel. Jest voběšen léta etc. tisícího pětistého sedmdesátého, ten outerej po svatým Martině, odvolavši víc jen nějakýho Prdláka vodvolal. A k tej popravě sou byli vysláni osoby tyto radní: pan Jan Praskač, pan Jan Makovec, pan Jan Chlubno, rychtář městský Lozin a pan písař Flok od ouřadu rychtářského.
A tento jeho kšaft a toto vyznání jeho jest sepsán ode mne Jana Řepky, písaře k tomu nařízeného.