Žižka mezi škůdci

Třeboň, r. 1406
Pivcovo pravenie.
Ten pravil, že krajčí přišel ve čtvrtek ku panu Valkúnovi, a ten hensl dobýval jim obroku a ztravy.
Pan krajčí pravil, že jest byl jejich špehéř. A měli sú stav u pana Valkúna a tu sú léhali. A ztravu měli sú u Hensle u krčmáře.
Potom opět pravil, že Sýkora a Sedláček a jan Holý vzěli sú postav zelený a pás střiebrný a jiné věci.
A na Žižku Jan Holý pravil, že Žižka, Jindřich a bratr Žižkóv vzěli sú herynky, a že on a Troskovec odpověděli pánu, a že Žižka vzebral vozy a pánu odpověděl.
Opět pravil, že mlynář a Mikeš, syn jeho, v Zibřidově mlýně těch sú u sebe chovali a dávali jim potřebu, a že mezi nimi býval syn Zibřidóv, A také že Matěj kupcóv vzal zlaté a Žižka zabil páně člověka. A také že mlynář Zibřidóv sám vzal jest koně panu Markvartovi z Pořešína.
Také pravil, že léhali sú u pana Valkúna a on jim potřebu dával.
Také pravil na Vieru z Milevska a na matěje, ježto nikda byl u pana Markvarta z Pořešína, a také že sú u Tluka v Dvořišti bývali a trávili.
Opět pravil, že sú koně brali na páně zboží u Filipa. A tu sú Mikeš mlynář, Tóma z Jaromírov a Kříž.
Také že Matěj často ležé ve vsi podlé Kaplice, v Rozpútí. A také že ten Matěj vedl jě k hradu Velešínu a tu jest měl provaz Utieti u mosta. A při tom sú byli Nohavka, Jan Kramařík. A také že jest ležal u jana ve Dckách i v Bukovště u jana.
Také pravil, že krada i prodával v Lompnici larče i jejie synu. A také že jan Pilzák vzal nějaké koně podél Netolic a jiné střielel jest. A Hodík z Bukovska nosil jim jiesti a jiné potřeby.
Také pravil, že Zachař burgrabie a Románek na Zviekově jim slíbili, že by je chtěli, i také Erasma s jeho tovariši proti každému člověku.
Také jest znamenáno, že Bušek, syn Kobylóv z Křídl, pravil na Fricendorferova přitele, ježto jest u krále slúžil, že s Hrochem z Křenovic, jsúce v službě toho pána Jaispic, stáli sú v stráži lidem královým v neděli před sv. Ondřejem v lesě u Strádova, do Újezda jedúce.
A také Žižka a Martin Brada Plachtík s svými střelci jěli sú Podolce a Albrechta, bratra jana Lysého, pro penieze, chtiece je mieti nespravedlivě.
Čenček, rčený Kozel z Uolešné, ten pravil na Janka a na Kuchtu, že sú čtyři koně vypřiehli za Budějovici a u Ondřeje stav mievali podlé Kolúcha. A ten Ondřej má syna Jana, také lapkuje.
Také Kuchta s svým pánem Tómú má stav u Kolúcha.
Také Přibík Tluksa a Onšík syn, ježto nenie Kámen drží, teňt jest vedl na Hazmuka, ježto sú jemu krávy pobrali.
Opět týž Čeněk pravil, že stav mievali u Jiříka v Záblatí. A tuť jest nechal u něho šafránu. A pozýval jich s Jankem, s Rybcovým střelcem.
Také Matěj z Dvorcě, ten jest vedl na to kořenie. A ten sedí v Bechyni.
Opět ten Čeněk poznal na Kolúcha, že jest měl Hrdibora vydati Jankovi a Jelitovi…