Padělal mince

Kutná Hora, 28.1.1523
Václav Vlastovička, rodič zdejší.
Item vyznal v svém trápení: Že skoval jsem kleště a kolky, ale rázu jsem nedělal Staňkovi a Janovi Loreckého. Staněk ráz dělal na kolky.
Item vyznal: Že jest chodieval ke mně Vittek šenkéř, který byl u Meděnkuov, abych mu klíče falešné dělal.
It. seznal se: Že jsem věděl o tom, že faleš dělali Jan Loreckého a Hudček Staněk a Vaněk v té zahradě. A Jakub Polák ručníkář, který zde býval, udělal jim dvoje kleště a sekáč. A také Hudeček dělal jim také kolky na Hrádku zde.
Item pravil toto pánuom v úterý, když jsú u něho dole byli:
Když jsem byl v Suchdole, přišel jest ke mně Albrecht … odsud a mluvil ke mně, uměl-li bych kolek udělati. “Dalť bych 3 kopy grošů.” A já řekl, že tomu nerozumiem, i neudělal jsem jemu. A potom kúpil jej od zlatníka nějakého starého z Nového města proti Črvenkové zde, jměl ženu mladú, za 3 kopy grošů.
Potom přišel jest ke mně a řekl mi: ” Nu, již já mám! Chceš-li se mnú dělati?” I nechtěl jsem. I dělal jest je sám z malých veliké.
Potom udělal jsem sám sobě kolek v Suchdole a udělal jsem jich za 10 grošů. I ztlúkl jsem jej.
Item seznal: Když jsem v Praze byl, přišel ke mně Jan mydlářuov, který duom zde jměl, tu v mostku u fortny ručkové a přinesl mi kolek hotový. I dělali jsme je v mém krámě tu v kuchyniech a nadělali jsme jich asi za půl kopy grošů. A Jan jest je loroval. I šel jsem od něho.
Item pravil: Že jest přišel k němu Hudček s Janem Loreckého po jarmarce zdejším při s. Martině. A mluvili se mnú, chtěl-li bych to v tajnosti jmieti, že by mi se nětčeho svěřiti chtěli. I zavázali mě i řekli, abych skoval nádobie. I skoval jsem dvě kladivě pregerské. A Hudček pravil, že má nádobie dosti a že jest je v šmythně pobral. A odmekl sobě zámek ráno. A mluvil se mnú, abych mu pomohl sto aneb dvě udělati, a že mi dá sukni hned a k tomu některú kopu. I pomohl jsem jemu asi po čtyřikrát dělati v té šachtě.
A byl s nimi Staněk, Vaněk Kuklové, Jan Loreckého.
A Hudček je lotroval. A udělali jich za dvě stě kop anebo zlattých. I jel s nimi Hudček doluov. A nedali jemu nic viec než sukni.
Item: Potom přišel ke mně Staněk s Janem a mluvili se mnú, abych opět s nimi dělal. I nechtěl jsem, poněvadž mi prvé nic nedali. A udělal jsem jim kleště a kolek a Jan jej vyryl. A dali mi 13 grošů po 12 penězích.
A potom přišel ke mne Staněk po druhé i pomohl jsem jim opět dělati. A dali mi takových g. 10 po 12 penězích.

Item při popravě seznal se Vlastovička, že jest nádobie pobral v šmithně páně Chotusického. A na tom všem umřel jest v uohni.
Act. feria IIII. post Conversionem S. Pauli anno salutis 1523.