Ovdovělá selka a její pacholek

Pardubice, r. 1574
Vyznání.
Pavel pacholek, kterejž nyní za pacholka se sám přijednal u Vondry v Dolanech, a prví byl, též sám se přijednavši, za pacholka u Kateřiny Pronkové.
Tu v Dolanech, když ona byla vdovou, jest s ní o to jednal, aby jeho manželkou byla. A když jest jemu již připověděla a slíbila manželkou jeho bejti, potom některou chvíli, jak správu sám dává, někdy ve žni roku minulého, když jest ležal na jizbě na lavici, ona sama Kateřina že jest přišla k němu a jemu pokoje nedala a s ním se jezdila. A ten že jest on s ní skutek nenáležitej vykonal. A potom po třikrát ona ke mně sama do té jizby, neb sem tu líhával, přicházívala a tu sme spolu líhali a spolu činiti míbali. A potom sou ji lidi od toho odradili, aby mně sobě za manžela nebrala, že jsem já chudej pacholek a že bych toho statku neměl zač koupiti a ona z toho statku že by z toho statku se musela pryč odstěhovati. A tak jsou ji za jinýho, kteréhož již nyní za muže má, namlouvali. Ale když jest ona mou manželkou býti nechtěla, hned sem od toho času s ní nic činiti neměl a míti nechtěl.
Zdání.
Ačkoli se jest nadepsaný Pavel pacholek s Kateřinou Pronkou z Dolam skutku cizoložného proti šestému přikázání božímu dopustil, však poněvadž jest skrze příčinu od ní Kateřiny Pronky sobě danou k tomu hříchu z křechkosti těla svého pod slibem manželským přišel, a ji sobě za ženu rád pojíti chtěl, má mu ten hřích tím lehčeji vážen býti. Nicméně pro ten oučinek svůj, kterýhož se tu proti Pánu Bohu dopustil, vidí se, aby ještě k prvnímu trestání za čtyry neděle pořád zběhlé vězením pokutován byl. A tak přijde na ono přísloví: Trápení rozum dává.
Kateřina Pronková k tomu se sama přiznala, že jest Pavlovi pacholku slíbila manželkou jeho bejti a po tom slibu že jest k němu chodívala a sním líhala i obřichatěla. A potom přáteli moji že sou mně nedali jeho za manžela vzíti, že jest on pacholek chudej a že by neměl zač statku koupiti a já bych musila odtad otra ruce jíti. A tu mně hned Mikuláše šikovali, kteréhož nyní za manžela mám. Jak pak, souc již tak velmi těhotná, vlezla sem na maštal, chtíc telatům sena nabrati, upadla sem z té maštale dolův a tak sem se urazila. A to dítě sem pak před večerem měla mrtvý a chovala sem je v truhle v komoře až do 2 neděl. A muži svému sem o tom nesměla nic povědíti pro přátely jeho.
Zdání.
Poněvadž jest nadepsaná Kateřina Praunka pro ten hřích, kteréhož se tu proti přísné zápovědi božské (s Pavlem pacholkem cizoložně živa souce) dopustila, vězením šatlavním, v kterémž mnoho týhodnův trvá, dostatečně k vejstraze jiným vytrestána jest, z té příčiny, chce-li jí muž její to její provinění odpustiti a ji k sobě přijmouce s ní v manželství bejti, právo jí toho přeje.