O lotrech spolčujících se v rotu

Kutná Hora 15.3.1527
Item Vaněk, rodič plzeňský, vyznal v svém trápení:
Že sme šli Žlábkem z Limburku na Bor. I byli sme na něm dvě hodiny, ale nevzali sme nic. A Žlábek mne na to navedl.
Item vyznal: Že sem povolil na židy jíti, i nešel sem pak nikam.
Item vyznal: Že Kuchyňka a Žlábek bejvali u Šimona Slona. A má tu Žlábek kurvu u něho.
Item vyznal: Že též Kuchyňka bývá u Slona i Žlábkem a sou oba zloději. A ten Kuchyňka jest hrnčířský tovaryš.
Item vyznal: Že mi pravili, že by sám třetí Žlábek zabili toho šenkéře s Prahy, Henzlíček a mlynář a Žlábek.
Item vyznal: Že mi pravil nějaký Češpivo, hašpléř s Kaňku, u Havla bývá ve mlýně, že by jemu pravil sám Henzlíček, ž by jeho sám zastřelil. A že byli s ním Žlábek a ten mlynář.
Item kvíčeru vyznal: Že sme byli za přívozem Žlábkem a Polákem, toho neznám. I vzali sme jakémus 4 krabice páteřů laciných, i vrátili sme mu zase všecky.
Item vyznal: Že sem byl při tom také, když sme toho šenkýře zabili.
Item vyznal: Že Žlábek a Kuchyňka, Henzlíček a já, mlynář Synek, hašpléř Mach Češpivo, těch nás 6 v tý rotě bylo. A Žlábek udeřil k tomu, jako na koni jel, z ručnice. A potom Žlábek vzal od toho šenkéře váček. I vzal s toho váčku 12 librarů a mně dali s toho 2 library. I rozešli sme se: někteří pod tu zahradu pod Kuklíkem a někteří na Kaňk. A Žlábek šel s Kuchyňkou k Slonovi. A Kuchyňka byl raněn v ruku
Item vyznal: Vzali sme na Boru, jdouc k Lysý, 1 kopu grošů: já, Žlábek, Duchek, Suků přítel jest s Kaňkou.
Item vyznal: Že by se nás chystalo o tomto jarmarce na jakéhos kupce, jako před Valdykovy sedá, a mělo nás býti drahně, my všickni jako prvé. A Češpivo měl přijíti k tomu sám.
Item vyznal: Že Žlábek sám druhý vyšel v sobotu večer na Hakna řezníka s Kuchyňkú.
Item vyznal: Že Šimon Slon věděl o tom o všem, co kradl Žlábek s Kuchyňkú.
Item vyznal: Že sme měli jíti na Plzeňské, ale nešli sme, a ti všickni jako prvé.
Item vyznal: Že sme tomu šenkýři, jako ho zabili, nalezli v rukávě kus štiky a kus sýra a žemli a to rozdrobili všecko.
Item vyznal: Že Žlábek vzal s Kuchyňkú sukni okolo Pardubic anebo okolo Poděbrad. Tak mi některak Žlábek pravil. I prodala ji jeho kurva, tu sukni, zde na tarmarce za 18 grošů.

A na tom na všem umřel na šibenici ten pátek po svatém Řehoři láta etc. XXVII°.