Čarodějnice na Rokycansku

Rokycany – Léta 1589 v pondělí po svatém Bartoloměji (14. června 1589)
tázány mistrem popravním tyto ženy:

Anna Chyličková, obyvatelka zdejší.
Jsa tázána mistrem popravním, vyznala, že sedmero květec Káči Sapí nosila a ona jím konvičky vymejvala.
Že ukradla bratru svému povlaku.
Janovi Valentovi 1 kopu míšenských.
Káči Dumetovic 1 kopu širokou a Sápě ji proměnila.
Z návodu Káči Sápí vzala umrlou kočku na poustce a rozvrátivši té kočce hlavu, z ní mozek vzala, jej v vrhlici starým pivem rozetřeli spolu, a dali vypíti Martinovi Sklenáři a Anně manželce jeho, aby je vostudili, tak aby Sukoslavka dceři statek svůj odkázala.
Že s čertem činiti měla, který s ní v způsobu člověka černého, starého chodíval a poroučel jí, aby čarovala v sobotu a v neděli, a radu dával, aby sobě za tovaryšku Kozovou vzala, že jim pomáhati chce, aby ho poslouchaly a nic se nebály, že se dobře míti bodou.
U Kozový čert obýval a že tam s ním společně se scházívaly a jemu na rozcestí mlíko k jedení při večeru nosívaly. Dobytkům všem všudy s Kozovou a Plechatou čarovaly, mlíka odjímaly.
V marštalech ve vsi Timákově u Kmoška, Staška a Pecháta křížem třísky řezávaly a z toho oheň udělavše, na něm topinky sušily a jiným kravám dávaly. Kozová, že mlíka odjímala. Sápě že mravence nosívala. Ty vařily a po domě, kde Sápě šenkovala, kropili, aby mnoho hostí měla.
Pro tyto skutky na hranici spálena téhož dne.

Káča Sápě, obyvatelkyně (podruhyně) zdejší.
Káča Sápě, jsa mistrem popravním tázána, vyznala, že s Annou Chyličkovou kočičí mozek v vrhlici s starým pivem třeli, a to Zetřevše, dali vypíti Martinovi Sklenáři s manželkou jeho, aby je ostudili. Což se stalo, že na něj posavád hleděti nemůže.
Že v šatlavě jsouc u vězení, chtěla Annu Chyličkovou nožem zabíti, a nemohla jí dosáhnouti, jí nůž do ruky, aby se zabila, dala, za tou příčinou, aby na ni nevyznávala. I zanechána do druhýho dne tak ztrápená.
Téhož léta v outerý po sv. Bartoloměji (29. srpna 1589) ona Káča skrze mistra popravního za živa zahrabána.

Kozová
Léta 1589 v outerý po svatém Bartoloměji (29. srpna), Kozová, tak jakž na ní umřela Anna Chylíčková tázána mistrem popravním.
Však nic se znáti nechtěla, ani mluviti slova nechtěla, nic na pálení nedbajíce. Zanechána (zda-li by okouzlena byla*) do jiného času. V tom jsoucna přímluvu paní měštek (když v šatlavě se roznemohla) puštěna.
Třetí den umřela. Kterouž manžel její, u Božích muk sám hrob vykopavší, pochoval.
* V manuálu Rokycanském se dále o ní praví: V šatlavě velmi smrděla. Jest pod tím opatřením z téhož vězení propuštěna, pokud by se co vyhledalo, aby jí folkováno žádným způsobem nebylo, aby se víceji nevymstívala.

Markyta Plechatá
Léta 1589 v outerý po svatém Bartoloměji (29. srpna), Markyta Plechatá, na kterýž Anna Chylíčková umřela, mistrem popravním tázána, k tomu čarodějství se znáti nechtěla. Zanechána (zda-li okouzlena jest) do jiného času.
A když v vězení šatlavním se roznemohla, jest na přímluvu paní měštek puštěna.
V týmž dni pak hned umřela. Kterouž manžel její sám u města u Božích muk pochoval.